Ryan Aziminia

Ryan Aziminia

Sports fan punching bag. As a Royals fan, I am punching back for once.